Naslovna / Tekstovi / Duhovnost / Islamske teme / Životinje spomenute u Kur’anu

Životinje spomenute u Kur’anu

Mnogobrojne su mudrosti spominjanja životinja u Kur’anu s obzirom da se za status životinja vežu određeni fikhski propisi, od njihovog konzumiranja, korištenja mesa u svrhe lova, držanja u vlasništvu i drugo.Mnogobrojne su mudrosti spominjanja životinja u Kur’anu s obzirom da se za status životinja vežu određeni fikhski propisi, od njihovog konzumiranja, korištenja mesa u svrhe lova, držanja u vlasništvu i drugo.
Glavni razlozi stvaranja životinja pronalazimo u  kur’anskim ajetima:

-stvorene su radi čovjekove dobrobiti i njemu su stavljene na raspolaganje
„On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema Nebu usmjerio i kao Sedam nebesa ga uredio; On sve zna.“(El-Bekare, 29)

-njihovo stvaranje dokaz je Allahove moći
“On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.“ (El- Mulk, 15)Iznimno bitno je napomenuti da se islamski metod korištenja prirodnih resursa i edeb u ophođenju drugim živim bićima sastoji u sljedećem:-Bogatstva prirode kao jedna od najvećih Božijih blagodati prema čovječanstvu, pripadaju svim ljudima i Gospodar svjetova dao je pravo ljudima da se njima koriste.Čovjek je zadužen za prirodu, ali nije njen vlasnik. Zabranjeno je  nepotrebno nanositi bol drugim živim bićima, osim u slučaju nužde i potrebe.  Sljedeći hadis govori u prilog tome:„Ušao sam jednom sa svojim djedom Enesom ibn Malikom, r.a., u kuću El-Hakima ibn Ejjuba. Vidjesmo tu neke ljude kako kao metu gađaju kokoške. Enes im reče: „Božiji Poslanik, alejhi-s-selam, zabranio je da se (kao meta) postavi neka domaća životinja i da se gađa.“ (Muslim)

Šest kur’anskih sura nosi naziv po različitim Allahovim stvorenjima i to:

1. El-Bekara (Krava),

2. En-Neml (Mravi),

3. El-Fil (Slon),

4. En-Nahl (Pčela) i

5. El-Ankebut (Pauk).

16 životinja i insekata je spomenuto u Kur anu :

1. Pčela„Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: “Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!” Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz  za ljude koji razmišljaju.“ (En- Nahl 68-69)

2. Krava“Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači: sedam mršavih krava pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih – pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali.”(Jusuf, 46.)

3. Kamila/deva „Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,“ ( El-Gašijah, 17)

4. Slon„Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!“ (El-Fil, 1)

5. Pauk„Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!“  (El-‘Ankebut, 41)

6. Konj„Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.“  ( Ali Imran, 14)

7. Zmija „Baci štap svoj!” I kad vidje da se poput hitre zmije kreće, on uzmače i ne vrati se. “O Musa, priđi i ne boj se, sigurno ti se nikakvo zlo dogoditi neće!“( El-Kasas, 31)

8. Ptica„Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži;  On, zaista sve dobro vidi.“ (El- Mulk, 19)

9. Ovca„A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa?” “Ovo je moj štap” – odgovori on – “kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe.“ (Ta-ha, 17-18)

10. Pas„I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.“ (El- Kehf, 18)

11. Gavran„Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. “Teško meni!” – povika on – “zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga!” I pokaja se.“ ( El-Ma’ide, 31)

12. Magarac„i konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvoriće i ono što ne znate.“ (En-Nahl, 8)

13. Mravi„I kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: “O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!”( En-Neml,18)

14. Koza„i to osam vrsta: par ovaca i par koza – Reci: “Da li je On zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki?” Kažite mi, i dokažite, ako je istina to što govorite.“( El-En’ am, 143)

15. Riba„I riba (kit) ga proguta, a bio je zaslužio prijekor, i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni.“ (Es-Saffat 37:142-144)

16. Mušica„O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: “Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!”,(El-Hadždž, 73)

 

Pripremila i priredila: Samra Avdibašić

Da li ste čitali?

Djevojčica koja je tražila Sreću

Bila jednom jedna mala djevojčica koja je željela da pronađe Sreću. Znala je da je …