Naslovna / Tekstovi / Duhovnost / Znanje i odlike hazreti Aiše

Znanje i odlike hazreti Aiše

Znanje: Aiša, r.a., je bila najučenija među ashabijkama, najučenija među Poslanikovim ženama i jedna od najučenijih ashaba općenito. Bila je hafiza Kur’ana, a posjedovala je i svoj primjerak mushafa. Abdullah ibn Zubejr, r.a., i sam jedan od najučenijih ashaba, često je znao h. Aiši postavljati vjerska pitanja. I ne samo on, veliki broj ashaba i tabiina su imali običaj konsultovati h. Aišu glede vjerskih dilema. Od nje, prenose hadise, pored brojnih ashaba, i sljedeći tabiini: Urve ibn Zubejr, Abbad ibn Abdullah ibn Zubejr, Habib ibn Abdullah ibn Zubejr, Abbad ibn Hamza ibn Abdullah ibn Zubejr, Ummu Kulsum bint Ebu Bekr, Aiša bint Talha, kćerka Ummu Kuslum, Hafsa bint Abdurrahman ibn Ebu Bekr, Esma bint Abdurrahman ibn Ebu Bekr, Kasim ibn Abdurrahaman ibn Ebu Bekr, Muhammed ibn Abdurrahman ibn Ebu Bekr, Abdullah ibn Muhammed ibn Abdurrahman ibn Ebu Bekr, među njenim rodbinom; te Mesruk ibn Edžde’, El-Esved ibn Jezid, Seid ibn el-Musejjib, Ebu Seleme ibn Abdurrahman, Amir ibn Šurhabil eš-Ša’bi, Mudžahid ibn Džebr, Ata’ ibn Ebu Rebah, Ikrime ibn Abdullah, Amra bint Abdurrahman, Nafi’, štićenik Abdullah ibn Omer, Alkame ibn Kajs, Tavus ibn Kejsan, Ubejde ibn Abdullah ibn Mesud, Hamza ibn Abdullah ibn Omer, Amir ibn Sa’d ibn Ebu Vekkas, i mnogi drugi.

Učeni tabiin Ata ibn Ebu Rebah je kazao: Aiša je bila najbolji poznavalac fikha i najučenija među ljudima, te općenito najbolja osoba u promišljanju.

Omer, r.a., je kazao: Nisam vidio nikog da bolje poznaje nasljedno pravo, fikh i poeziju od Aiše.

Odlike (fadileti): Među h. Aišine odlike spada:

1 – Bila je kćerka dvoje istaknutih ashaba koji su među prvima primili islam: h. Ebu Bekra, najboljeg čovjeka ovog ummeta nakon Poslanika, a.s., i prvog pravednog halife, i Ummu Ruman, r.a.

2 – Aiša, r.a., je rođena u islamu, kao muslimanka. Tako sama kaže: Ne pamtim svoje roditelje, osim kao osobe koje su vjeru (din) ispovjedale. (Bilježe ga Buhari, Ahmed i dr.)

3 – Svi iz njene porodice koji su doživjeli punoljetstvo su primili islam, zaključno sa oslobođenjem Mekke 630. godine, i samo njena porodica se odlikovala među ashabima činjenicom da je imala 4 generacije ashaba: 1) Ebu Kuhafe i njegova žena Ummu-l-Hajr Selma bint Sahr; 2) Ebu Bekr ibn Ebu Kuhafe, sve 4 njegove žene (Kutejla bint Abduluzza, Ummu Ruman bint Amir, Esma bint Umejs i Hubejba bint Haridža) i sve 3 njegove sestre (Ummu Ferva, Kariba i Ummu Amir); 3) Abdurrahman ibn Ebu Bekr i obje njegove žene (Umejma bint Adijj ibn Kajs i Kariba Mlađa bint Ebu Umejje ibn Mugire), Abdullah ibn Ebu Bekr i njegova žena Atika bin Zejd, te Ebu Bekrove kćerke Esma i Aiša; 4) Muhammed bin Abdurrahman ibn Ebu Bekr.

4 – Allah, dž.š., je, preko meleka Džibrila, obavijestio Poslanika, a.s., o njegovoj ženidbi sa h. Aišom, o čemu smo već govorili.

5 – Aiša, r.a., je bila najdraža supruga Poslaniku, a.s, nakon h. Hatidže: Ebu Osman prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., poslao Amra ibn Asa sa vojskom na Zatu-s-Selasil. Amr ibn As kazuje: Tako sam došao Poslaniku i pitao: “Ko ti je najdraži među ljudima? Odgovorio je: “Aiša.” Pitao sam ga: “A među muškarcima?” Odgovorio je: “Njen otac.” Pitao sam: “A nakon njega.” Odgovorio je: “Omer.” Tako je počeo najbrajati ljude, pa sam ja prestao zapitkivati iz straha da me ne spomene zadnjeg. (Biježe ga Buhari, Ahmed i dr.)

6 – Aiša, r.a., je bila među najdražim pripadnicima ženskog roda Poslaniku, a.s. Tako stoji u hadisu Abdullaha ibn Šekika da je kazao: Pitao sam Aišu:”Ko je među ljudima bio najdraži Allahovom poslaniku, s.a.v.s.?” Aiša je odgovorila: “Aiša.” Onda sam je pitao: “A među muškarcima?” Aiša je odgovorila: “Njen otac.” (Bilježi ga Ahmed)

7 – Poslanik, a.s., je svoju smrtnu bolest proveo na svoj zahtjev u njenoj sobi, gdje je i preselio na ahiret.

8 – Poslanik, a.s., je preselio na ahiret u njenom krilu. Tako h. Aiša kaže: Allahov poslanik, s.a.v.s., je preminuo u mojoj kući (sobi), u mom danu, između mojih pluća i grla (tj. na mojim grudima). (Bilježe ga Buhari, Ahmed i dr.)

9 – U njenoj sobi, danas Poslanikovom turbetu sa Zelenom kupolom, ukopani su Muhammed, a.s., i njegova dvojica pravednh halifa – h. Ebu Bekr i h. Omer.

10 – Bila je najučenija među ashabijkama, najučenija među Poslanikovim ženama i jedna od najučenijih ashaba općenito.

11 – Aiša, r.a., je bila pobožna, bogobojazna i činila je mnogo ibadeta. Tako Urve ibn Zubejr, njen sestrić, tvrdi: Aiša, r.a., bijaše postila svo vrijeme i na putu i kod kuće. (Bilježe je Tahavi, Bejheki i dr.) Kasim ibn Muhammed ibn Ebu Bekr, jedan od sedam tabiinskih fakiha Medine, kaže za njen ibadet: Vidio sam Aišu kako je na kijamu, klanja i plače, učeći ajet: Pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao (Et-Tur, 27), pa sam otišao na pijacu. Potom sam se vratio, a ona je i dalje ponavljala taj ajet.

12 – Aiša, r.a., je bila darežljiva, velikodušna i skromna. Jedne prilike joj je došao njen sestrić Abdullah ibn Zubejr, r.a., sa 12 000 dirhema, pa je ona odmah udijelila sav iznos siromasima Medine. Potom je zatražila od služavke da joj donese jelo. Jelo se sastojalo od hljeba i sirćeta Druge prilike je udijelila 70 000 dirhema, a nosila je iskrpanu košulju, kako prenosi Urve ibn Zubejr. Treće prilike joj je Muavija, r.a., poklonio ogrlicu od 100 000 dirhema, a ona ju je podijelila između Poslanikovih supruga.

13 – Aiša, r.a., je milosrdna, pogotovo prema siroticama. Naime, voljela je pomagati siroticama koje su ostale bez roditelja. Brinula se o njima i odgajala ih sve dok ne bi stasale za udaju, kada bi ih udavala. Najviše je voljela da ih udaje u mjesecu ševvalu, u mjesecu u kojem se i sama udala za Poslanika, a.s.

14 – Aiša, r.a., je bila vješt govornik. Tako je Musa ibn Talha kazao: Nisam vidio nikoga rječitijeg od Aiše. (Bilježe ga Tirmizi, Ahmed, Hakim i dr.)

15 – Aiša, r.a., je bila pjesnikinja. Neki njeni stihovi su sačuvani.

16 – Aiša, r.a., je bila vrstan stručnjak za arapsku historiju i genealogiju, slično svome ocu h. Ebu Bekru.

17 – Aiša, r.a., se bavila i medicinom. O njenom poznavanju poezije, arapske historije i genealogije, te medicine govori se u predaji koju prenosi Hišam ibn Urve: Urve ibn Zubejr bijaše govorio Aiši: “O, majčice! Ne čudim se tvome razumijevanju, jer kažem: Supruga Allahovog poslanika, s.a.v.s., i kćerka Ebu Bekrova. Niti se čudim tvome poznavanju poezije i vladavina ljudi (u dr. predajama: vladavine Arapa, njihovog rodoslovlja i njihove poezije), jer kažem: Kćerka Ebu Bekrova, a on bijaše najučeniji među ljudima ili jedan od najučenijih. No, čudim se tvome poznavanju medicine. Kako si ga stekla?” Hišam nastavlja: Onda ga je Aiša ćušnula po ramenu i kazala: “O Urejje (Urviću, mali Urve), doista je Allahov poslanik, s.a.v.s., bio bolestan na samom kraju svoga života, pa su dolazile delegacije arapskih plemena sa svih strana i opisivale lijekove za njega, a ja sam mu ih pripravljala. Eto, tako sam ga stekla. (Bilježe ga Ahmed, Taberani i dr.) Takođe, Urve ibn Zubejr je kazao: Nisam vidio ženu koja je bolje poznavala medicinu, fikh i poeziju od Aiše. (Bilježi ga Taberani)

18 – Poslanik, a.s., je učio dovu za h. Aišu da joj Allah, dž.š., oprosti grijehe: Gospodaru moj, oprosti Aiši, kćerci Ebu Bekrovoj, oprostom koji je nepohodan, i vanjskim (zahirskim) unutrašnjim (batinskim). (Bilježi ga Ibn Hibban, Hakim i dr.)

19 – Objava je obično dolazila dok je Poslanik, a.s., boravio u Aišinoj sobi. Muhammed, a.s., je kazao jedne prilike: Ummu Selema, nemoj me uznemiravati u pogledu Aiše. Ta, tako mi Allaha, objava mi nije dolazila dok sam bio pod pokrivačem ijedne žene od vas, samo pod njezinim. (Bilježe ga Buhari, Tirmizi i dr.)

20 – Ashabi su Poslaniku, a.s., poklone donosili na dane kada je boravio kod h. Aiše, kako bi time stekli Poslanikovo zadovoljstvo. Tako Aiša, r.a., prenosi: Ljudi su odabirali Aišin dan, kada su donosili svoje poklone (hedije), željeći time zadobiti zadovoljstvo Allahovog poslanika, a.s. (Bilježe ga Buhari, Muslim i dr.)

21 – Džibril, a.s., je poselamio h. Aišu. Allahov poslanik, s.a.v.s., je kazao: O, Živa (arap. Aiš). ovo je Džibril. On te selami. Aiša je kazala: Neka je i na njega mir (selam) i Allahova milost (rahmet). Ti vidiš, ono što mi ne vidimo. (Bilježi ga Buhari, Muslim i dr.)

22 – Jedina je Poslankova žena koja je vidjela meleka Džibril, vidjela ga je u liku Dihje el-Kelbija. Tako stoji u hadisu:…I vidjela sam Džibrila, a.s. Njega nije vidjela nijedna Poslanikova žena osim mene… (Bilježe ga Ebu Jusuf, Hakim, Ebu Šejbe i dr.)

23 – Allah, dž.š., je kur’anskim ajetima objavio njenu nevinost i odbacio optužbe za blud protiv nje, o čemu je već bilo riječi.

24 – Aiša, r.a., spada u najodabranije žene na svijetu. Tako Poslanik, a.s., kaže: Prednost Aiše nad ostalim ženama je kao prednost popare nad ostalom hranom. (Bilježe ga Buhari, Muslim i dr.)

25 – Aiša, r.a., je među rijetkima dostigla potpunost i savršenstvo. Tako stoji u hadisu: Brojni su muškarci dostigli savršenstvo, dok su među ženama dostigne savršenstvo samo Merjema, kćerka Imranova, i Asija, žena Faraonova. Prednost Aiše nad ostalim ženama je kao prednost popare nad ostalom hranom. (Bilježe ga Buhari, Muslim i dr.)

26 – Ko voli Poslanik, a.s., obavezan je voljeti i h. Aišu. Tako stoji u hadisu od Muhammeda ibn Abdurrahmana ibn el-Harisa ibn Hišama da je Aiša, supruga Vjerovjesnika, s.a.v.s., kazala: Supruge Vjerovjesnika, s.a.v.s., su poslale Fatimu, kćerku Allahovog poslanika, s.a.v.s., ka Allahovom poslaniku, s.a.v.s., pa je ona zatražila dozvolu da uđe. Tad je Poslanik ležao sa mnom u mom vunenom ogrtaču. Zatim joj je dozvolio da uđe. Potom je ona kazala: “Allahov poslaniče, tvoje supruge su me poslale k tebi, jer od tebe traže da budeš pravedan u pogledu unuke Ebu Kuhafeta (Aiše). Ja sam šutila. Onda je Allahov poslanik, s.a.v.s., pitao Fatimu: “Kćeri, zar ti ne voliš one koje ja volim?” Fatima je odgovorila: “Naravno.” Poslanik je kazao: “Onda voli ovu (Aišu)…” (Bilježe ga Ahmed, Muslim i dr.)

27 – Ljubav prema h. Aiši je ljubav prema Poslaniku, a.s., što se vidi iz prethodnog hadisa.

28 – Abdullah ibn Abbas, r.a., je pohvalio h. Aišu: Kasim ibn Muhammed prenosi da se Aiša razbolila, pa joj je došao Ibn Abbas i kazao: Majko pravovjernika ti ideš ka predvodnicima u istini: Allahovom poslaniku, s.a.v.s., i Ebu Bekru. (Bilježi ga Buhari)

29 – Najkvalitetnije je prenijela Polanikov sunnet među ashabima. Nekoliko stotina tabiina i nekoliko desetina ashaba prenose hadise od nje. Tako, samo u kutubu-s-sitte (šest namjerodavnijih hadiskih zbirki), je zabilježeno 2210 njenih hadisa, a ako gledamo i druge hadiske zbirke, broj njenih hadisa premašuje 20 000 hadisa.[1] Buhari je zabilježio 228 njena hadisa, a Muslim 243 hadisa. Takođe, h. Aiša je prenijela i predaje (izreke) od svoga oca h. Ebu Bekra, h. Omera, h. Fatime i drugih starijih ashaba.

[1] Naravno, ovdje se misli na broj hadisa sa ponavljanjima, tj. sa svim različitim rivajetima.

Jusuf Džafić

Da li ste čitali?

Mevlud- stihovi ljubavi i poštovanja

Tradicija obilježavanja mevluda je stara više od 800 godina. Vladar Irbila Muzafer Kevkeberi je sa …