Naslovna / Kutubhana / Predstavljamo knjigu / Stopama Božijeg poslanika
stopama

Stopama Božijeg poslanika

Postoje brojne biografije Poslanika Muhammeda, a. s.’ Kreću se u rasponu od klasičnih izvora (kakvi su djela Ibn Ishaka i Ibn Hišama) do novijih prikaza života Božijeg poslanika, kao i drugih poznatih djela muslimanskih učenjaka kroz historiju, pa se čini da je sve već više puta re čeno i da je tema nužno iscrpljena. Zašto, onda, još jedan pokušaj? Ova biografija nema namjeru natjecati se s klasi čnim izvorima (koji su, ustvari, njen materijalni izvor), otkrivati neke nove činjenice ili dati osebujno ili revolucionarno tuma čenje historije poslanstva i njenog konteksta. Namjere su mnogo skromnije, mada ih to ne čini lakše dostižnim. Poslanik Muhammed, a. s., zauzima posebno mjesto u životu i svijesti muslimana danas, baš kao i u prošlosti. Prema njihovom vjerovanju, on je primio i prenio posljednju objavljenu knjigu, Kur’an, koja na više mjesta insistira na izuzetnom i posebnom položaju Božijeg poslanika, ujedno vjerovjesnika, uzora i vodiča. On je bio samo čovjek, ali je djelovao da svijet preobrazi u svjetlu Objave i nadahnuća koja je primio od Boga, svog Odgajatelja (Rabb). To što ga je Bog odabrao i nadahnuo, ali je on u potpunosti prihvatio vlastitu ljudskost Muhammeda čini primjerom i vodičem svim muslimanima. Muslimani Poslanika islama ne smatraju posrednikom između Boga i ljudi. Svaki pojedinac je pozvan da se direktno obra ća Bogu i, mada je Poslanik ponekad molio Boga za svoje sljedbenike, često je insistirao na odgorvornosti svakog vjernika ili vjernice u njihovom dijalogu s Jedinim.
Ovo neće biti detaljan prikaz historijskih činjenica, velikih dostignuća ili poznatih bitaka. Klasi čne biografije Poslanika daju obilje podataka o tim stvarima i ne vidimo potrebe da se i mi ovdje iscrpno bavimo njima. Naša pažnja je pretežno usmjerena, kroz kazivanje pri če o njegovom životu, na situacije, stavove i rije či koje mogu navijestiti Muhammedovu, a. s., ličnost i na ono što nam to danas može kazati i čemu nas može podučiti. Kad su njegovu suprugu Aišu jednom upitali o njegovoj li čnosti, odgovorila je: „Njegov karakter (etika koja po čiva iza njegovog ponašanja) bio je Kur’an.” Pošto se Knjiga obraća savjesti vjernika kroz vremena, čini se suštinskim vidjeti kako nam danas čovjek koji ju je najbolje utjelovio u svom ponašanju može „govoriti”, voditi nas i poučavati. Prvobitna ideja je bila zaroniti u srž Poslanikovog života i na vidjelo iznijeti njegova svevremena duhovna učenja. Od rođenja do smrti, njegov život je bio ispunjen događajima, situacijama i izjavama koje ukazuju na najdublju duhovnu kultiviranost. Pridržavanje vjerovanja, dijalog s Bogom, posmatranje prirode, samoispitivanje, unutrašnji mir, znaci i izazovi i sl.
Druga vrsta pouka ipak se može izvesti iz historijskih doga đaja koji su ispunjavali Poslanikov život. U sedmom stolje ću, u specifičnom društvenom, političkom i kulturnom okruženju, Božiji poslanik je djelovao, reagirao i izražavao sebe prema ljudskim bićima i događajima u ime svog vjerovanja, u svjetlu svog morala.
Slijedi prikaz koji je doslovce vjeran klasi čnim životopisima (što se tiče činjenica i hronologije), ali koji ipak uvodi refleksije i komentare duhovne, filozofske, društvene, pravne, politi čke ili kulturne naravi potaknute činjenicama koje se kazuju. Izbor da se fokusiram na odre đene događaje, a ne na neke druge vođen je, naravno, željom da istaknem u čenja koja se obra ćaju našim životima i našem vremenu. U svakom odjeljku (izuzetno kratkih) poglavlja koja sačinjavaju ovu knjigu čitalac će primijetiti stalno kretanje između Poslanikovog života, Kur’ana i učenja važnih za duhovnost i današnju situaciju koja se mogu izvesti iz razli čitih historijskih situacija.
Namjera nam je više da upoznamo samog Poslanika, nego da naučimo o njegovoj ličnosti ili događajima iz njegovog života. Traži se uranjanje, saosjećanje i, što je najbitnije, ljubav. Vjerovao neko ili ne, nije nemoguće pokušati uroniti sebe u Poslanikovo traganje i egzistenciju i oslušnuti puls — duh — koji je ispunjavao njegovu misiju smislom. To je, ustvari, primarna ambicija ove knjige: Poslanikov život u činiti ogledalom u kojem čitaoci koji se suo čavaju s izazovima našeg vremena mogu sagledati svoja srca i umove i posti ći razumijevanje pitanja postojanja i smisla, kao i širih eti čkih i društvenih problema.
Ova knjiga je namijenjena širokoj publici, i muslimanskoj i nemuslimanskoj. Tekst je akademski strog u pogledu klasi čnih islamskih izvora, pa se nadamo da će biti od koristi misliocima i islamskim naukama. Nasuprot tome, lahko je pratiti kazivanje koje je protkano refleksijama i meditaciji prenijeti islamska duhovna i univerzalna učenja.
Ova biografija nastoji ispuniti taj zahtjev kroz ljubav i upoznavanje. Poslanikov život je poziv ka duhovnosti koja ne izbjegava pitanja i koja nas uči — kroz razli čita događanja, iskušenja, poteško će i naše traganje — da su pravi odgovori na egzistencijalna pitanja češće oni koje daje srce nego oni koje daje razum. Duboko i jednostavno: onaj ko ne može voljeti, ne može ni razumjeti.

~~~~
U praskozorje, kad je ova knjiga pisana, vladala je tišina, meditativna osama, iskustvo putovanja, van vremena i prostora, prema srcu, suštini duhovnog traganja i upu ćenosti u značenje. Trenuci izobilja, a često i suza, kontemplacije i ranjivosti. To mi je bilo potrebno. Kako je vrijeme odmicalo, spisak žena i muškaraca koji su omogućili dovršenje ovog zadatka postajao je sve duži. Skoro sam siguran da ću neka od tih dragih imena zaboraviti spomenuti, iako to ni najmanje ne umanjuje važnost njihova prisustva i doprinosa. Drugi su, vođeni diskrecijom ili drugim razlozima, ostali anonimni. Razumijem to i moje srce im s ovih stranica upućuje najljepša osjećanja i zahvalnost.
Politički razlozi (dvije arapske vlade su mi zabranile ulazak na svoj teritorij) u činili su taj project neizvodivim. Tada sam odlučio uraditi nešto potpuno drugačije i napisati biografiju Poslanika Muhammeda, nastoje ći osvijetliti duhovna i savremena učenja u životu posljednjeg Poslanika. Mnogi oko mene su me hrabrili da obavim taj posao.
Moja konačna zahvalnost upućena je Jedinom, Najbližem, Koji će, nadam se, primiti ovo moje djelo o životu Njegovog Poslanika, oprostiti mi moguće greške i promašaje — koji su samo moji — i dati da ovo bude skromni putokaz u ljudskom nastojanju razumijevanja i mirenja sa sobom, s drugima, s Njegovom ljubavlju. Svakodnevno u čim da potraga za smjernošću ne može opravdati nikakvo odstupanje od duhovnih zahtjeva ili intelektualnog poštenja. Za mene samog, ova knjiga je bila inicijacija. Molim Premilostivoga da to bude i za’druge. Dugačak je put iz egzila koji vodi do samoga sebe…

London, maj 2006.
O autoru:
Tariq Ramadan je profesor savremenih islamskih studija na Fakultetu orijentalnih studija Oksfordskog univerziteta. Viši je saradnik-istraživač na St. Antony koledžu na istom univerzitetu kao i na Univerzitetu Doshisha u Kyotu. Predsjednik je Evropske muslimanske mreže (EMN) sa sjedištem u Briselu.

Autor je djela Stopama Božijeg Poslanika, Evro-američki muslimani i budućnost islama, Biti evropski musliman, Islam, Zapad i izazovi modernosti i Radikalna reforma.

Tariq Ramadan je istaknuta javna ličnost, koju je magazine Time proglasio jednim od najznačajnijih inovatora 21. stoljeća. Jedan je od vodećih islamskih mislilaca na Zapadu, s velikim brojem sljedbenika širom svijeta. Ali Ramadan se našao i u središtu kontroverze. Bushova administracija mu je 2004. godine zabranila ulazak u SAD. Uz podršku organizacija poput Američke akademije za religiju i Američke unije za građanske slobode (ACLU) vodio je uspješnu dugogodišnju sudsku borbu za poništenje te zabrane.

Iako je zagovornik fleksibilnijih pogleda na islam i teza koje idu u prilog odvajanju islama od njegovih tradicionalnih društvenih i kulturnih okvira vezanih za Bliski istok, profesor Tarik Ramadan imao je problema sa francuskim vlastima, a ministarstvo za unutrašnju sigurnost (Homeland Security) u SAD-u uskratilo mu je vizu za ulazak u SAD-e, gdje je trebao predavati na uglednom univerzitetu Notre Dame. Profesor Ramadan je posjetio Bosnu i Hercegovinu više puta, kao predavač i učesnik u nekoliko znanstvenih skupova. Na bosanski jezik su mu prevedena sljedeća djela: Biti evropski musliman, izučavanje islamskih izvora u evropskom kontekstu (2002), Evro-američki muslimani i budućnost islama (2007), Stopama Božijeg poslanika (2010), Radikalna reforma – islamska etika i oslobođenje (2011).

Da li ste čitali?

Istanbulska lala

Zanosni vodič kroz Istanbul i opojna priča o ljubavi Istanbul je više od grada, on …